Pouczenie o odstąpieniu

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, których w znacznej mierze nie można przypisać ani jej działalności gospodarczej, ani samodzielnej działalności zawodowej.

Prawo odstąpienia

Przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od zawartej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo albo wyznaczona przez Państwa osoba trzecia, która nie jest dostawcą, weszli(-ła) w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, muszą Państwo poinformować nas (greensenselab Wagram 2 A-2304 Wagram an der Donau) o decyzji odstąpienia od umowy, dostarczając wyraźne oświadczenie (np. pismo przesłane pocztą, telefaksem lub e-mailem). W tym celu mogą Państwo skorzystać z dołączonego formularza odstąpienia, lecz taka forma nie jest wymagana. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy przesłać nam informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od umowy musimy zwrócić Państwu niezwłocznie (przy czym najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od umowy) wszystkie płatności, które od Państwa otrzymaliśmy, łącznie z kosztami dostawy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów, które wynikają z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż oferowana przez nas najkorzystniejsza dostawa standardowa). Zwroty płatności realizujemy za pomocą takiego samego środka płatniczego, jaki zastosowali Państwo w ramach pierwotnej transakcji, chyba że zostanie wyraźnie uzgodniona inna forma zwrotu; w żadnym razie nie będą musieli Państwo pokrywać z tego tytułu dodatkowych opłat. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu, aż otrzymamy towary z powrotem albo aż otrzymamy potwierdzenie wysłania towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W przypadku odstąpienia od umowy są Państwo zobowiązani do niezwłocznego odesłania lub dostarczenia do nas towarów, przy czym najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Aby dotrzymać terminu odstąpienia należy odesłać do nas towary przed upływem czternastu dni. Państwo ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Są Państwo zobowiązani do pokrycia ewentualnych kosztów utraty wartości towarów tylko w sytuacji, gdy utrata wartości wynika z nieprawidłowego postępowania z towarami w związku z badaniem jakości, właściwości i sposobu działania.

Formularz odstąpienia

(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy wypełnić poniższy formularz i odesłać go do nas.) – Do [Podać: imię i nazwisko/firma, adres adresata odstąpienia, adres e-mail i, jeśli dotyczy, numer telefaksu]: – Niniejszym odstępuję(-emy) (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy kupna poniżej wymienionych towarów (*)/ świadczenia poniżej wymienionych usług (*) – Zamówiono w dniu (*)/otrzymano w dniu (*) – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej) – Data ————————————— (*) Niepotrzebne skreślić.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa odstąpienia Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku umów – na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i które wykonano na podstawie indywidualnego wyboru lub wskazania konsumenta bądź które są indywidualnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta; – na dostawę towarów,które ulegają szybkiemu zepsuciu bądź mają krótki termin przydatności do użycia; – na dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a dostawa których może nastąpić dopiero po upływie trzydziestu dni oraz których faktyczna wartość zależy od wahań na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie może mieć żadnego wpływu; – na dostawę gazet, periodyków i czasopism z wyjątkiem umów o prenumeratę. Prawo odstąpienia wygasa przedwcześnie w przypadku umów – na dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, i których opakowanie zostało naruszone po dostawie; – na dostawę towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter mieszają się z innymi artykułami, tak że nie można ich od tych artykułów oddzielić; – na dostawę zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało naruszone po dostawie. Zwroty Wymienione w niniejszej sekcji tryby zwrotów nie są warunkiem skutecznego wykonania prawa odstąpienia zgodnie z sekcją „Pouczenie konsumenta o prawie odstąpienia od umowy”. Przed dokonaniem zwrotu Klienci powinni zapowiedzieć Sprzedawcy planowany zwrot (office@bostwick.at lub +43 660 3463166). Umożliwi to Sprzedawcy możliwie szybkie przyporządkowanie produktów. Klienci powinni opłacić przesyłkę zwrotną towaru do Sprzedawcy i zachować potwierdzenie nadania przesyłki. Sprzedawca zwróci Klientowi koszty wysyłki na jego życzenie, pod warunkiem że Kupujący nie ma obowiązku opłacenia kosztów wysyłki we własnym zakresie. Klienci powinni unikać uszkodzenia i zanieczyszczenia towaru. Towar należy odesłać Sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami. Jeśli Kupujący nie posiada oryginalnego opakowania, powinien użyć innego odpowiedniego opakowania, które zapewni dostateczną ochronę towaru przed uszkodzeniami podczas transportu oraz pozwoli uniknąć ewentualnych roszczeń o odszkodowanie za uszkodzenie w wyniku użycia nieprawidłowego opakowania.