Ogólne Warunki Handlowe zawierające informacje dla klientów

(Poniżej określone OWH zawierają również prawnie wymagane informacje dotyczące praw przysługujących konsumentom na podstawie przepisów o umowach zawieranych na odległość i w handlu elektronicznym.)

1. Zakres obowiązywania 2. Oferty i opisy usług 3. Procedura składania zamówienia i zawarcie umowy 4. Ceny i koszty wysyłki 5. Dostawa, dostępność towaru 6. Metody płatności 7. Zastrzeżenie własności 8. Rękojmia za wady fizyczne rzeczy i gwarancja 9. Odpowiedzialność 10. Prawo odstąpienia od umowy 11. Wyłączenie prawa odstąpienia 12. Zwroty 13. Zapisanie treści umowy 14. Ochrona danych 15. Właściwość miejscowa sądu, obowiązujące prawo, język umowy

1. Zakres obowiązywania 1.1. Stosunek handlowy pomiędzy greensenselab (dalej „Sprzedawca”) a klientem (dalej „Klient”) regulują wyłącznie poniżej określone Ogólne Warunki Handlowe (dalej „OWH”) w wersji obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. 1.2. W razie pytań bądź reklamacji prosimy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta – w dni robocze w godzinach 8–17 pod numerem telefonu +436603463166 lub e-mailem: office@bostwick.at. 1.3. W rozumieniu niniejszych OWH konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, których w znacznej mierze nie można przypisać ani jej działalności gospodarczej, ani samodzielnej działalności zawodowej (§ 13 niemieckiego kodeksu cywilnego). 1.4. Nie uznaje się odbiegających warunków Klienta, chyba że Sprzedawca zaakceptuje je wyraźnie na piśmie.

2. Oferty i opisy usług 2.1. Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, lecz zaproszenie do złożenia zamówienia. Opisy usług w katalogach i na stronach internetowych Sprzedawcy nie mają charakteru zapewnienia lub gwarancji. 2.2. Wszystkie oferty obowiązują „do wyczerpania zapasów”, jeśli przy produktach nie ma innej wzmianki. Zastrzega się również możliwość wystąpienia błędów.

3. Procedura składania zamówienia i zawarcie umowy 3.1. Klient może w sposób niewiążący wybierać produkty z oferty Sprzedawcy i umieszczać je w tak zwanym koszyku zakupowym, klikając przycisk „Przenieś do koszyka”. 3.2. Następnie Klient może kliknąć przycisk „Przejdź do kasy” (na stronie koszyka zakupowego), aby zakończyć procedurę składania zamówienia. 3.3. Klikając przycisk „Kupuję”, Klient składa wiążącą ofertę zakupu towarów znajdujących się w koszyku zakupowym. Przed wysłaniem zamówienia Klient może w każdej chwili zmienić i sprawdzić dane. Dane, które należy koniecznie podać, są oznaczone gwiazdką (*). 3.4. Następnie Sprzedawca przesyła Klientowi e-mailem automatyczne potwierdzenie odbioru zamówienia, w którym jeszcze raz przytacza zamówienie Klienta i które Klient może wydrukować, klikając przycisk „Wydrukuj” (potwierdzenie zamówienia). Automatyczne potwierdzenie odbioru zamówienia dokumentuje jedynie fakt, że Sprzedawca otrzymał zamówienie Klienta, i nie oznacza przyjęcia zamówienia. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta dopiero w momencie, gdy Sprzedawca wyśle lub przekaże Klientowi zamówiony produkt w ciągu 2 dni albo gdy wysyłka do Klienta zostanie potwierdzona w ciągu 2 dni drugą wiadomością e-mail, wyraźnym potwierdzeniem zamówienia lub dostarczeniem faktury. 3.5. W przypadku gdy Sprzedawca umożliwia zapłatę z góry, umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta w momencie udostępnienia danych bankowych i wezwania do zapłaty. W przypadku gdy pomimo upływu terminu płatności po ponownym wezwaniu Sprzedawca nie otrzyma zapłaty w ciągu 10 dni kalendarzowych od przesłania potwierdzenia zamówienia, Sprzedawca odstępuje od umowy; w rezultacie zamówienie zostaje unieważnione i na Sprzedawcy nie spoczywa obowiązek dostawy. W takiej sytuacji nie występują dalsze konsekwencje ani wobec Kupującego, ani wobec Sprzedawcy. W związku z tym rezerwacja produktu w przypadku zapłaty z góry trwa maksymalnie 10 dni kalendarzowych.

4. Ceny i koszty wysyłki 4.1. Wszystkie ceny produktów podane na stronie internetowej Sprzedawcy nie uwzględniają aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT. 4.2. Dodatkowo do podanych cen Sprzedawca nalicza koszty wysyłki towaru. Dokładne informacje o kosztach wysyłki Klient może znaleźć na stronie z informacjami o kosztach wysyłki oraz podczas procesu składania zamówienia.

5. Dostawa, dostępność towaru 5.1. W przypadku gdy w momencie złożenia zamówienia przez Klienta nie są dostępne żadne egzemplarze wybranego przez niego produktu, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku gdy dany produkt ma być niedostępny przez dłuższy czas, Sprzedawca odstąpi od oświadczenia przyjęcia zamówienia. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy. 5.2. W przypadku gdy produkt określony w zamówieniu ma być niedostępny tylko tymczasowo, Sprzedawca również niezwłocznie poinformuje o tym Klienta w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej dwóch tygodni Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji również Sprzedawca może rozwiązać umowę. Wówczas Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi ewentualnie zrealizowane płatności. W przypadku zapłaty z góry towar zostanie wysłany po otrzymaniu przez Sprzedawcę kwoty do zapłaty.

6. Metody płatności 6.1. W ramach procesu zamówienia oraz przed jego zakończeniem Klient może wybrać jedną z dostępnych form płatności. 6.2. W przypadku gdy dostępna jest opcja płatności na podstawie faktury, Klient musi dokonać płatności w ciągu 7 dni od otrzymania towaru i faktury. W przypadku pozostałych metod płatności płatność następuje przed dostawą bez potrąceń. 6.3. W przypadku gdy za realizację płatności odpowiadają podmioty zewnętrzne, np. PayPal, obowiązują Ogólne Warunki Handlowe tych podmiotów. 6.4. W przypadku gdy wymagalność płatności określa data kalendarzowa, Klient zaczyna zalegać z płatnością wraz z upływem wyznaczonego terminu płatności. W takim przypadku Klient musi zapłacić odsetki za zwłokę w wysokości 5 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej. 6.5. Zobowiązanie Klienta do zapłaty odsetek za zwłokę nie wyklucza dochodzenia przez Sprzedawcę dalszych szkód powstałych wskutek zwłoki. 6.6. Prawo potrącenia przysługuje Klientowi wyłącznie w przypadku, gdy jego roszczenia wzajemne zostały stwierdzone w sposób prawomocny lub uznane przez Sprzedawcę. Klient może skorzystać z prawa zatrzymania, o ile roszczenia wynikają z podobnego stosunku umownego.

7. Zastrzeżenie własności Do czasu zapłaty pełnej kwoty przez Kupującego dostarczone towary pozostają własnością Sprzedawcy.

8. Rękojmia za wady fizyczne rzeczy i gwarancja 8.1. Warunki rękojmi są określone w przepisach prawnych. 8.2. Produkty dostarczone przez Sprzedawcę są objęte gwarancją, pod warunkiem że została ona wyraźnie udzielona.

9. Odpowiedzialność 9.1. W odniesieniu do odpowiedzialności Sprzedawcy za odszkodowania obowiązują – bez uszczerbku dla pozostałych ustawowych wymogów w zakresie roszczeń odszkodowawczych – poniżej określone wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności. 9.2. Sprzedawca odpowiada w sposób nieograniczony, o ile przyczyna szkody wynika z jego celowego działania lub rażącego zaniedbania. 9.3. Ponadto Sprzedawca odpowiada za naruszenie istotnych obowiązków spowodowane drobnym zaniedbaniem, których naruszenie zagraża realizacji celu umowy, albo za naruszenie obowiązków, których spełnienie dopiero umożliwia prawidłową realizację umowy i w których spełnienie Klient wierzy. W takim przypadku Sprzedawca odpowiada jednak wyłącznie za szkody typowe dla umowy, które można przewidzieć. Sprzedawca nie odpowiada za naruszenie innych obowiązków spowodowane drobnym zaniedbaniem niż te obowiązki, które zostały wymienione w poprzednich zdaniach. 9.4. Powyżej określone ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała i naruszenia zdrowia, w przypadku wystąpienia usterek po przejęciu gwarancji za jakość produktu oraz w przypadku podstępnie przemilczanych wad. Nie wpływa to na odpowiedzialność w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt. 9.5. W przypadku gdy odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona lub ograniczona, niniejsze postanowienia odnoszą się również do osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i podwykonawców.

10. Prawo odstąpienia od umowy Odstąpienie poprzez złożenie wyraźnego oświadczenia na piśmie Każdy Klient może w ciągu 14 dni od otrzymania towaru odstąpić do zawartej umowy, wysyłając pisemne oświadczenie o odstąpieniu, bez konieczności podawania przyczyny odstąpienia. W tym celu wystarczy, aby Klient przesłał odnośne oświadczenie w wymaganym terminie (decyduje data stempla pocztowego). W takim przypadku Klient jest zobowiązany do niezwłocznego odesłania towaru w możliwy do udowodnienia sposób. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient. Jeśli Klient używał towaru i/lub go uszkodził, musi zapłacić Sprzedawcy odpowiednią kwotę za użytkowanie towaru, w tym odpowiednią rekompensatę za powstałe szkody – maksymalnie do wartości towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na następujący adres: greensenselab – Richard Tinkler Wagram 2 A-2304 Wagram an der Donau Odstąpienie poprzez odesłanie towaru Klient może również skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy, jedynie wysyłając towar w ciągu 14 dni od jego otrzymania bez konieczności przesyłania Sprzedawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Aby dotrzymać tego terminu, wystarczy odesłać towar w odpowiednim czasie w możliwy do udowodnienia sposób. Aby móc skorzystać z takiej formy wykonania prawa odstąpienia poprzez odesłanie towaru, towar nie może być uszkodzony ani używany oraz przesyłka zwrotna musi być odpowiednio opłacona. Koszty zwrotu towaru ponosi Sprzedawca wyłącznie w przypadku nieprawidłowej lub niekompletnej dostawy. Ryzyko związane z odesłaniem towaru oraz udowodnienie odesłania towaru zawsze leży po stronie Klienta. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy (poprzez wyraźne oświadczenie albo odesłanie towaru) Sprzedawca niezwłocznie zwraca zapłaconą cenę – jednak koszty wysyłki nie są zwracane. W przypadku zamówienia na otwarty rachunek kwotą zakupu zostaje obciążone konto Klienta.

11. Informacja o wyłączeniu prawa odstąpienia Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku dostawy towarów, które zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją Klienta lub są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb Klienta, albo w przypadku dostawy nagrań audio lub wideo bądź oprogramowania, o ile Klient odpieczętował dostarczone nośniki danych.

12. Zwroty 12.1. Przed dokonaniem zwrotu Klienci powinni zapowiedzieć Sprzedawcy planowany zwrot (office@bostwick.at lub +43 660 3463166). Umożliwi to Sprzedawcy możliwie szybkie przyporządkowanie produktów. 12.2. Klienci powinni opłacić przesyłkę zwrotną towaru do Sprzedawcy i zachować potwierdzenie nadania przesyłki. Sprzedawca zwróci Klientowi koszty wysyłki na jego życzenie, pod warunkiem że Kupujący nie ma obowiązku opłacenia kosztów wysyłki we własnym zakresie. 12.3. Klienci powinni unikać uszkodzenia i zanieczyszczenia towaru. Towar należy odesłać Sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami. Jeśli Kupujący nie posiada oryginalnego opakowania, powinien użyć innego odpowiedniego opakowania, które zapewni dostateczną ochronę towaru przed uszkodzeniami podczas transportu oraz pozwoli uniknąć ewentualnych roszczeń o odszkodowanie za uszkodzenie w wyniku użycia nieprawidłowego opakowania. 12.4. Wymienione w niniejszej sekcji (punkt 12) OWH tryby zwrotów nie są warunkiem skutecznego wykonania prawa odstąpienia zgodnie z punktem 10 niniejszych OWH.

13. Zapisanie treści umowy 13.1. Sprzedawca zapisuje umowną treść zamówienia. OWH są dostępne on-line. Klient może wydrukować treść umowy przed złożeniem zamówienia; w tym celu musi w ostatnim kroku procesu zamówienia skorzystać z funkcji wydruku dostępnej w swojej wyszukiwarce. 13.2. Oprócz tego Sprzedawca wysyła Klientowi potwierdzenie zamówienia, zawierające wszystkie informacje dotyczące zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta. Ponadto Klient otrzymuje kopię OWH wraz z dostarczonym zamówieniem.

14. Ochrona danych 14.1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta odpowiednio do określonego celu i zgodnie z przepisami prawa. 14.2. Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe podane na potrzeby zamówienia towarów (na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane płatnicze) do wykonania umowy. Dane te są traktowane poufnie oraz nie są przekazywane osobom trzecim, które nie uczestniczą w procesie zamówienia, dostawy i płatności. 14.3. Klient ma prawo do nieodpłatnego uzyskania na żądanie informacji dotyczących swoich danych osobowym, które Sprzedawca zapisał. Dodatkowo Klient ma prawo do poprawy nieprawidłowych danych oraz do zablokowania i usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie istnieje ustawowy obowiązek przechowywania danych. 14.4. Dalsze informacje dotyczące rodzaju, zakresu, miejsca i celu gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystywania wymaganych danych osobowych przez Sprzedawcę są podane w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

15. Właściwość miejscowa sądu, obowiązujące prawo, język umowy 15.1. Właściwością miejscową sądu i miejscem wykonania jest siedziba Sprzedawcy, w przypadku gdy zamawiający jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub podmiotem odrębnego majątku publiczno-prawnego. 15.2. Obowiązuje prawo Republiki Austrii. Nie dotyczy to sytuacji, w których na przeszkodzie ich zastosowania stoją bezwzględnie wiążące przepisy o ochronie konsumentów. 15.3. Językiem umowy jest język niemiecki.